Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert onder verantwoording van de locatiedirecteur en in overleg met docenten, mentoren en de teamleiders de werkzaamheden die vallen onder de sociaal/emotionele en de pedagogische zorg.
  • Er is wekelijks overleg met de teamleiders die contacten met o.a. leerlingen, ouders en teamleden onderhouden.
  • Elke periode organiseert de zorgcoördinator een intern zorgteam overleg met als doel de leerlingen met complexere zorgvragen goed te kunnen bedienen.
  • Zij coördineert contacten met externe hulpverleners, zoals ambtenaar leerplichtzaken, schoolarts en/of jeugdverpleegkundige, sociaal kernteam Westland en wijkagent.

Ouders en leerlingen kunnen via de mentor bij de zorgcoördinator een beroep doen op extra zorg, hierbij kan gedacht worden aan schoolmaatschappelijkwerk of het inschakelen van de schoolondersteuner. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de school waarbij de regels rondom privacy en geheimhouding worden gehanteerd.

Onze zorgcoördinator is: de heer R.J. Vink.

Schoolondersteuningsprofiel PRO/VMBO

Zorgcoördinator
Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, Economie en Nask 1 kunnen een aantal vakdocenten leerlingen met specifieke vakproblemen hulp bieden bij het maken en plannen van het (huis)werk. Ook bij de beroepsgerichte vakken kunnen leerlingen ondersteuning krijgen.

Coördinator HWB: de heer K. Otto

Remedial Teaching

Leerlingen, die problemen hebben met de werkaanpak en andere schoolvaardigheden, waardoor ze lager presteren dan nodig is, kunnen door de Remedial Teachers hierin begeleid worden.

Coördinator RT: de heer K. Otto

Remedial Teaching
Dyslexie

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen diverse faciliteiten tijdens overhoringen, toetsen en examens, zoals vergroot schrift, spellingfoutenreductie, auditieve ondersteuning en extra tijd.


Coördinator dyslexie: mevrouw. E.G.D. de Jong. 

Faalangsttraining

Faalangst treedt op in een bepaalde taaksituatie. Er zijn leerlingen die last hebben van faalangst bij proefwerken, spreekbeurten of gedrag in de groep.
In kleine groepjes kan begeleiding gegeven worden, zodat de faalangst beter hanteerbaar wordt. Deze training bieden we binnen de school aan.

Schoolbelevingsvragenlijst
Om te onderzoeken welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor Faalangsttraining of Sociale Vaardigheidstraining bieden we aan het begin van het schooljaar alle derdejaars leerlingen de schoolbelevingsvragenlijst aan. Hiervoor gebruiken we de digitale Schoolbeleveningsvragenlijst van Geldergroep. Voorafgaand vragen we aan de ouders/verzorgers toestemming voor deelname.

Faalangsttrainers: mevrouw C.P. Lum Chou

Faalangsttraining
Autisme

Autisme

Leerlingen met autisme kunnen coaching krijgen op ISW Westland Vakcollege. De heer Vink is hiervoor getraind. 

Autismecoach: dhr. R.J. Vink

Onderzoek schoolarts/schoolverpleegkundige

Leerlingen van klas 3 kunnen incidenteel worden opgeroepen voor een controleonderzoek.

Onderzoek schoolarts/schoolverpleegkundige