Begeleidingsteam

Binnen de school is een begeleidingsteam aanwezig.  Zij houdt zich bezig met allerlei vragen rondom de begeleiding van leerlingen. Het begeleidingsteam bestaat uit de zorgcoördinator, een orthopedagoog, schoolondersteuners vanuit het Samenwerkingsverband VO Westland en een schoolmaatschappelijk werker. De zorgcoördinator coördineert de zorg rondom de leerling. 

De zorgcoördinator van ISW Westland Vakcollege is mevrouw Z. Taal. Zij is te bereiken via [email protected]

Wat doet het Begeleidingsteam:

Elke week/twee weken bespreekt de mentor iedere leerling met de leerjaarcoördinator binnen Leerling In Beeld (LIB). Op die manier kunnen aandachtspunten betreffende een leerling en het groepsproces snel worden opgepakt. Zo kan er extra begeleiding ingezet worden bij een groepsproces of bij individuele leerlingen voor bijvoorbeeld zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Wanneer blijkt dat een leerling extra begeleiding kan gebruiken, wordt in overleg met ouders, mentor en het begeleidingsteam besproken wat passend is.

Indien nodig wordt er samengewerkt met externe hulpverleners. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de schoolarts, een schoolverpleegkundige, het SKT, het wijkteam en de leerplichtambtenaar.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen specifieke faciliteiten tijdens overhoringen, toetsen en examens. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld spellingreductie, auditieve ondersteuning en extra tijd. Hier treft u het dyslexiebeleidsplan.

De dyslexiecoördinator van ISW Westland Vakcollege is de heer Meuwese ([email protected]).

Antipest-protocol

De school moet voor alle leerlingen een veilige en prettige plek zijn. Helaas blijkt dit niet altijd voor iedereen te kunnen gelden. Het is belangrijk dat ouders en leerlingen een betrekkelijk laagdrempelig aanspreekpunt hebben binnen de school wanneer er sprake is van pesten. Naast de wettelijke verplichting om een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben is ook een anti-pestcoördinator verplicht.   

Het anti-pest protocol is erop gericht om zowel het personeel als de ouders en de leerlingen op de hoogte te stellen van wat de school wil doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te creëren. 

De anti-pestcoördinator van ISW Westland Vakcollege is mw. Taal ([email protected])

KLIK hier VOOR HET ANTIPESTPROTOCOL van ISW Westland Vakcollege.

Huiswerkbegeleiding

Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, economie en nask 1 kunnen een aantal vakdocenten leerlingen met specifieke vakproblemen hulp bieden bij het maken en plannen van het (huis)werk. Ook bij de beroepsgerichte vakken kunnen leerlingen ondersteuning krijgen.

Faalangsttraining

Faalangst treedt op in een bepaalde taaksituatie. Er zijn leerlingen die last hebben van faalangst bij proefwerken, spreekbeurten of gedrag in de groep. In kleine groepjes kan begeleiding gegeven worden, zodat de faalangst beter hanteerbaar wordt. Deze training bieden we binnen de school aan.