Ouderraad

Algemene informatie

De Ouderraad vormt de schakel tussen de ouders en de school en behartigt de algemene belangen van de leerlingen en de ouders. De Ouderraad betrekt de ouders bij de opleiding en adviseert het management van de school.

Wie zitten er in de Ouderraad?

De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de school. De vergaderingen van de Ouderraad worden bijgewoond door een lid van het managementteam. We streven naar een goede verdeling van ouders over de verschillende leerjaren. Elk schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe leden. Één lid van de Ouderraad heeft zitting in de Locatieraad en één ouder is lid van de Medezeggenschapsraad.

De Ouderraad vergadert zo'n 5 keer per schooljaar over allerlei zaken die betrekking hebben op de school en onze kinderen. De Ouderraad spreekt dan over actuele schoolthema's. Over de inhoud van het onderwijs wordt gesproken in de Locatieraad en Medezeggenschapsraad. De Ouderraad wordt hierover ingelicht en kan op de besproken onderwerpen reageren. Daarnaast heeft de Ouderraad een sociale functie door aandacht te schenken aan leerlingen en leerkrachten die zich in een bijzondere situatie bevinden. 

Wat doet de Ouderraad niet?

De Ouderraad is niet bedoeld voor het oplossen van individuele problemen. Die problemen kunnen het beste met de mentor van uw kind besproken worden. Wel kunt u de ouderraad om advies vragen en staat de ouderraad open voor meer algemene zorgen of suggesties van ouders. U kunt contact opnemen met de Ouderraad via de school [email protected].

Interessante sites voor ouders: www.ouders.net en www.rijksoverheid.nl (telefoonnummer: 1400). Op deze sites wordt advies gegeven over goede communicatie tussen school en ouders. Er wordt informatie gegeven over onderwerpen zoals onderwijstijden, leerplicht, vakanties, onderwijsregelgeving, wettelijke verplichtingen en hoe een probleem het beste kan worden aangekaart op school.

Ouderraad