Anti-pestprotocol

Het is belangrijk dat ouders en leerlingen een betrekkelijk laagdrempelig aanspreekpunt hebben binnen de school wanneer er sprake is van pesten. Naast de wettelijke verplichting om een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben is ook een anti-pestcoördinator verplicht. Het gaat daarbij om twee hoofdtaken:

  • de coördinatie van het anti-pestbeleid op school
  • de belangenbehartiging van ouders en leerlingen 
Met belangenbehartiging wordt bedoeld dat de anti-pestcoördinator een aanspreekpunt is voor leerlingen die worden gepest, willen praten over een situatie waarin gepest wordt of vragen hebben over pesten. De anti-pestcoördinator is degene die hierin bemiddelend kan optreden of ervoor zorgt dat de betreffende leerling naar de juiste persoon binnen de school wordt doorverwezen. Hetzelfde geldt voor de ouders. Het is belangrijk dat voor belanghebbenden duidelijk is waar ze terecht kunnen voor alle zaken in relatie tot pesten. In de schoolgids beschrijft de schoolleiding wie welke taken heeft.
 

Hier treft u ons anti-pestprotocol aan.

De anti-pestcoördinator van ISW Westland Vakcollege is mw. Taal ([email protected])