Zorg voor de leerling Pagina afdrukken

Lees hier meer over de zorgcoördinator, vertrouwensdocent, leerlingbegeleiding, extra aandacht voor, vragen over opvoeden en opgroeien, Sociaal kernteam Westland, SWV-Westland, trajectgroep, flexcolleges en medicijnen. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Zorgcoördinator Huiswerkbegeleiding Sociaal KernTeam Westland Passend onderwijs Dyslexie Samenwerkingsverband VO Westland Trajectgroep FlexColleges Medische zorg Onderzoek schoolarts / schoolverpleegkundige Vragen over opvoeden en opgroeien

Zorgcoördinator

Op elke locatie is een zorgcoördinator actief die de zorg op deze locatie coördineert. U kunt hierbij denken aan extra zorg voor leerlingen met problemen op leergebied (bijv. dyslexie) of op sociaal-emotioneel gebied (bijv. pesten). De zorgcoördinatoren nemen deel aan het zorgoverleg van het SWV VO Westland.

Huiswerkbegeleiding

Wanneer het gaat om ondersteuning bij het plannen en organiseren van het huiswerk is de coack de aangewezen persoon om hierbij te ondersteunen. Voor extra les in de verschillende AVO-vakken kan de leerling kiezen voor maaterk voor een specifiek vak. Dit maatwerk wordt gegeven door vakdocenten.

Helaas bestaat deze mogelijkheid voor de bovenbouw nog niet en verwijzen u voor specifieke huiswerkbegeleiding door naar een extern bureau, zoals ‘t Z-tje in Monster. 

Sociaal KernTeam Westland

Het kan zijn dat er meerdere problemen spelen of professionele (jeugd)hulp nodig is voor uw kind. Bijvoorbeeld wanneer het opvoeden moeilijk is, er sprake is van psychische klachten of als er schulden zijn. De school werkt dan samen met het Sociaal KernTeam Westland (SKT). Het SKT is er voor ouders, kinderen en jongeren. Een deskundige zorgregisseur maakt samen met u een plan om alle problemen aan te pakken. U heeft dus één vast aanspreekpunt, die samen met u kijkt wat er nodig is. Wanneer de school denkt dat het Sociaal KernTeam meerwaarde biedt, maken zij dit met u bespreekbaar.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit doen wij via het Samenwerkingsverband VO Westland.
I www.steunpuntpassendonderwijs.nl
I www.swv-westland.nl

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen specifieke faciliteiten krijgen zoals auditieve ondersteuning, vergroot schrift etc. De dyslexiecoach inventariseer de ondersteuningsbehoeften en de leerlingen ontvangen een pasje waarop vermeld staat waar zij gebruik van willen maken.

Samenwerkingsverband VO Westland

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht met elkaar samen te werken. In Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het SWV VO Westland (www.swv-westland.nl). Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit nabije regio’s die voortgezet speciaal onderwijs bieden en waar Westlandse leerlingen naar school gaan, ook aangesloten bij het SWV VO Westland.
Sinds de invoering van passend onderwijs moeten de scholen binnen het SWV een passende onderwijsplek bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op de school waar de ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die de leerling nodig heeft (in het regulier of speciaal onderwijs). De school van aanmelding is ervoor verantwoordelijk dat de leerling op een passende plek terecht komt.
Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, maar ook op de wensen van de ouders en de mogelijkheden van het personeel. Wanneer wij de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, kijken we welke school binnen het SWV dat wel kan. Daarbij maken we onderscheid tussen:

  • basisondersteuning (ondersteuning die iedere school minimaal aan zorg biedt);
  • extra ondersteuning (ondersteuning aan een specifieke doelgroep);
  • diepteondersteuning (ondersteuning die de mogelijkheden van het regulier onderwijs te boven gaat: het voortgezet speciaal onderwijs).

Uitgebreide informatie over het ondersteuningsaanbod van de bij SWV-aangesloten scholen, is te vinden op www.swv-westland.nl.

Trajectgroep

De trajectroep is in zijn huidige vorm in het schooljaar 2017-2018 opgehouden te bestaan. Per 1 augustus 2018 ligt deze rebound verantwoordelijkheid bij de scholen. Deze begeleiding is voor leerlingen voor wie het, om verschillende redenen, tijdelijk niet mogelijk is onderwijs te volgen in de reguliere klas. Zij worden binnen de school bij de reboundvoorziening opgevangen. Deze specialistische vorm van ondersteuning wordt ingezet voordat gedrag (internaliserend en externaliserend) of situaties escaleren. De begeleiding is voornamelijk gericht op gedragsverandering en vakspecifieke begeleiding. Het doel is de leerling zo spoedig mogelijk te laten terugkeren naar hun eigen klas.

FlexColleges

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en die niet in aanmerking komen voor voortgezet speciaal onderwijs, zijn plaatsen beschikbaar bij het FlexCollege in Den Haag. Doel van plaatsing op het FlexCollege is terugkeer naar een kansrijk onderwijstraject. Blijkt dit onmogelijk, dan wordt een leerling begeleid naar een arbeidsplek met of zonder onderwijs.

Medische zorg

Sommige leerlingen moeten medicijnen gebruiken of hebben bijzondere medische zorg nodig. Om hier op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan, hebben wij regels opgesteld.

Pijnstillers

Regelmatig komen leerlingen bij ons vragen om een aspirine of paracetamol. Wij mogen als school geen medicijnen verstrekken. Als uw kind pijnstilling of bijvoorbeeld reisziektemedicijnen (bij excursies) nodig heeft, moet u deze zelf meegeven.

Medicijngebruik op school

Gebruikt uw kind dagelijks medicijnen die door een arts voorgeschreven zijn (bijvoorbeeld bij ADHD of epilepsie) en heeft hij hierbij hulp nodig? Neemt u dan contact met ons op. Via de teamleider/coördonator of administratie kunt u het formulier ‘verstekken van medicatie op verzoek’ opvragen. Kunnen wij de gevraagde ondersteuning niet bieden, dan bespreken wij dit met u.

Medische handelingen

U bent als ouder te allen tijde verantwoordelijk voor de dagelijkse medische handeling die uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld prikken bij suikerziekte). Onze medewerkers hebben geen medische competenties en daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het verrichten van medische handelingen. Wel bent u verplicht de school te informeren over deze medische handeling. In geval van calamiteiten kunnen wij dan op de juiste wijze handelen.

Onderzoek schoolarts / schoolverpleegkundige

In het derde leerjaar vindt het wettelijk verplichte Jongeren Contactmoment plaats. Dit houdt in dat door alle leerlingen in het derde leerjaar onder verantwoordelijkheid van het bureau JGZ (Jeugdgezondheidszorg) een vragenlijst invullen, die te maken heeft met gezond welzijn. Op basis van de uitslagen kan de schoolverpleegkundige leerlingen uitnodigen voor een vervolggesprek. Ouders wordt hiervoor vooraf om toestemming gevraagd.

Vragen over opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over opvoeden of zoekt u informatie over uw opgroeiende kinderen of heeft u vragen of zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal KernTeam (SKT) van de gemeente Westland. Zij weten precies waar u moet zijn en verwijzen u eventueel door. Wanneer de school denkt dat het Sociaal KernTeam meerwaarde biedt, maken zij dit met u bespreekbaar.