Organisatie Pagina afdrukken

Lees hier meer over de directie, teamleider, klassenmentor, vertrouwensdocent, decanaat, eindexamensecretaris, Bedrijfshulpverlener (BHV), locatieraad, ouderraad en de leerlingenraad. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Management Teams Coach/Mentor Mentoruur Contactpersonen Decaan Examensecretariaat Locatieraad Ouderraad Leerlingenraad

Management

Locatiedirecteur

Mw. C. Menheer
T  (0174) 62 09 43
mhr@isw.info 

Teamleiders

 

Onderbouw

Dhr. C. 't Hart
T (0174) 62 09 43
E  tht@isw.info

Bovenbouw

Mw. G. van Honk-Van Dijk
T (0174) 62 09 43
E hnk@is.info

Profielcoördinator

 

Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen

Dhr. K.A. Otto
T (0174) 62 09 43
E ott@isw.info

Techniek

Dhr. C.A. Mooijenkind
T (0174) 62 09 43
E mkd@isw.info

Leerjaarcoördinator onderbouw Vakcollege

Mw. E.P. van Reeven
T (0174) 62 09 43
E rvn@isw.info

Teams

Het bovenbouwteam heeft een teamleider en twee profielcoördinatoren. Het onderbouwteam heeft een teamleider en één leerjaarcoördinator. Voor leerlingzaken neemt u contact op met de mentor/coah of de coördinator.

Coach/Mentor

In de onderbouw heeft elke klas een coach. In de bovenbouw heeft elke klas heeft een mentor. De coach/mentor is voor u en de leerling het eerste aanspreekpunt. De coach/mentor heeft zeer regelmatig contact met de leerlingen, ouders en betrokken docenten. De coach begeleidt de leerlingen gedurende de gehele onderbouwperiode. De mentor begeleidt de leerlingen gedurende de gehele bovenbouwperiode. Daarnaast overlegt de coach/mentor wekelijks met de coördinator over zijn leerlingen. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden in Magister.

Dagstart & Coachuur

In het rooster is voor alle eerste klassen een dagstart en een coachuur opgenomen. De coach besteedt tijdens deze uren aandacht aan:

 • Persoonlijke begeleiding
 • De voortgang van de leerling
 • Huiswerkbegeleiding
 • Schoolplanning
 • Hulp bij keuzes voor maatwerk en workshops

Met behulp van een methode werken we aan:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Oriëntatie op loopbaan en beroep (LOB)

De coach gaat per leerjaar meerdere malen persoonlijk in gesprekmetde leerlinge. De leerling houdt zijn voortgang bij in het digitale portfolio.

Mentoruur

In het rooster is voor alle derde klassen drie keer per week een dagstart en een mentoruur opgenomen. In de vierde klas is ertwee keer per weekalleen een dagstart opgenomen in het oorster. De mentor besteedt tijdens deze momenten aandacht aan:

 • de voortgang van de leerlingen
 • huiswerkbegeleiding
 • schoolplanning

Met behulp van een methode werken we aan:

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • oriëntatie op loopbaan en beroep (LOB)

De mentor gaat per leerjaar een aantal keer persoonlijk in gesprek met de leerling. De leerling houdt zijn voortgang bij in het digitale portfolio.

Contactpersonen

Elke locatie beschikt over een mannelijke en een vrouwelijke contactpersoon bij wie u terecht kunt met een klacht. Denk aan klachten over begeleiding, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van een leerling, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De contactpersoon hoort eerst uw klacht aan en neemt vervolgens passende stappen. De contactpersonen op ISW Westland Vakcollege zijn dhr. K.A. Otto, e-mailadres otto@isw.info en mw. M.M.A. Zwinkels-Schaafsma, e-mailadres zkw@isw.info.

Decaan

De decaan verzorgt in samenwerking met de mentoren de begeleiding van de leerlingen bij hun keuze van studie en beroep. Dit gebeurt in het kader van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Zij begeleidt hierin de mentoren en stimuleert de leerlingen, zodat ze in staat zijn een zelfstandige, verantwoorde keuze te maken. Zij licht de leerlingen en/of hun ouders voor, afgestemd op de keuzemomenten in de schoolloopbaan. Voor een persoonlijk gesprek kunt u een afspraak met haar maken. De decaan is mw. J.C. Zuilhof, e-mailadres zhf@isw.info.

Examensecretariaat

De secretaris van de examencommissie organiseert alle zaken rondom het SchoolExamen (SE) en het Centrale Examen (CE), zoals het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), de toetsdagen en de cijferverwerking. De examensecretaris is dhr. K.A. otto, e-mailadres ott@isw.info.

Locatieraad

ISW Westland Vakcollege heeft een locatieraad. In de locatieraad hebben zitting:

 • 4 personeelsleden
 • 2 vertegenwoordigers van de ouders
 • 2 vertegenwoordigers van de leerlingen

De locatieraad heeft medezeggenschap (recht van instemming en advies) over het locatiebeleid. De locatieraad overlegt met de locatiedirecteur. De voorzitter van de locatieraad is mw. M.M.A. Zwinkels-Schaafsma. U kunt contact opnemen met de voorzitter via zks@isw.info.

Ouderraad

Algemene informatie

De leden van de ouderraad zijn ouders van leerlingen. De Ouderraad vormt de schakel tussen de ouders en de school en behartigt de algemene belangen van de leerlingen en de ouders. De Ouderraad betrekt de ouders bij de opleiding en adviseert het management van de school.

Wie zitten er in de Ouderraad?

De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de school en is geïntegreerd in de Locatieraad. Het liefst wordt er een goede verdeling van ouders gemaakt uit de drie sectoren (Economie, Techniek en Zorg & Welzijn) en de drie leerjaren die ISW Westland Vakcollege heeft. Omdat bij het behalen van het diploma de vierde klas ouders afschie nemen van de ouderraad, wordt er jaarlijks gezocht naar nieuwe leden. 

Alle leden van de Ouderraad hebben zitting in de Locatieraad en één ouder is lid van de Medezeggenschapsraad. De Ouderraad heeft ook een sociale functie door aandacht te schenken aan leerlingen en leerkrachten die in bijzondere persoonlijke situaties verkeren door hetzij een plezierige hetzij een verdrietige gebeurtenis. Over de inhoud van het onderwijs en het beleid van de school wordt gesproken in de Locatieraad en de Medezeggenschapsraad. 

Wat doet de Ouderraad niet?

De Ouderraad is niet bedoeld voor het oplossen van individuele problemen. Voor individuele problemen is de mentor het eerste aanspreekpunt en ten tweede de teamleider. Wel kunt u de ouderraad om advies vragen en staat de ouderraad open voor meer algemene zorgen of suggesties van ouders.

Contact

U kunt contact opnemen met de Ouderraad via school: westlandvakcollege@isw.info.

Informatie

Interessante sites voor ouders: www.ouders.net en www.rijksoverheid.nl (telefoonnummer: 1400). Op deze sites wordt advies gegeven over goede communicatie tussen school en ouders. Op de site van de Rijksoverheid wordt informatie gegeven over onderwerpen zoals onderwijstijden, leerplicht, vakanties, onderwijsregelgeving, wettelijke verplichtingen en hoe een probleem het beste kan worden aangekaart op school.

Leerlingenraad

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt schoolzaken die de leerlingen aangaan. Deze leerlingenraad heeft een adviserende taak en geen beslissingsbevoegdheid.