Onderwijs Pagina afdrukken

Lees hier meer over lesrooster, lestijden, lessentabel, plaatsing en inrichting.Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Lessentabel onderbouw vmbo & vmbo lwoo Lessentabel bovenbouw vmbo, vmbo-lwoo en Leerwerktraject (LWT) Lesuitval Stage LeerWerkTraject (LWT)

Lessentabel onderbouw vmbo & vmbo lwoo

Hieronder vindt u de basislessentabel voor leerjaar 1 voor het schooljaar 2020-2021. Door bepaalde omstandigheiden kunnen wij van deze basistabel afwijken. Alser wijzigingen zijn, dan informeren wij u tijdig.

Vak 45 minuten per les
Dagstart 1.67
Coachuur 1
Nederlands 3
Engels 3
Wiskunde 3
Rekenen  
Mens & Natuur 2
Mens & Maatschappij 2
Bewegen & Sport 2
Kunst & Cultuur 2
Produceren, Installeren en Energie 2
Bouwen, Wonen en Interieur 2
Zorg en Welzijn 2
Economie en Ondernemen 2
Maatwerk 5
Workshops 2
Totaal lesuren 34,67

Lessentabel bovenbouw vmbo, vmbo-lwoo en Leerwerktraject (LWT)

Hieronder vindt u de basislessentabel per leerjaar/leerweg voor het schooljaar 2020-2021. Door bepaalde omstandigheden kunnen wij van deze basistabel afwijken. Als er wijzigingen zijn, dan informeren wij u tijdig.

Leerjaar 
3 4 3 4 4
Leerweg  kl  kl  bl  bl  lwt
Nederlands  3 3 3 3 4
Engels  3 3 3 3  
Wiskunde  4 4*  3 3*   
Nask-1 (sector Techniek)  3 4 2 3  
Economie (sector Economie)  3 3 2 2  
Biologie (sector Z&W)  3 3 3 3  
Beroepsgericht vak  12 12 14 14 22**
Maatschappijleer- 1  1 1 1 1  
Maatschappijleer-1 (sector Z&W)  2   2    
Maatschappijkunde (sector Z&W)    4*    3*  
Lich. Opvoeding  2 2 2 2  
Levensbeschouwelijke vorming  1 1 1 1  
Mentoruur  1   1    
Stagebegeleiding          1

* De leerlingen van de sector Zorg en Welzijn (bl en kl) kiezen voor het 4e leerjaar Wiskunde of Maatschappijkunde.
** Het betreft hier 10 lesuren Beroepsgericht op school en 12 uren praktijk bij een stagebedrijf of -instelling.
*** De combinatieklas Z&W en E&O krijgt in het derde leerjaar 2 uur maatschappijleer aangeboden.
Opm.: Het vak ‘kunstvakken 1’ wordt bij een aantal vakken in projectvorm aangeboden.

Lesuitval

Tijdens het schooljaar kan het voorkomen dat er lessen uitvallen. Wij proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Vrijwel alle docenten hebben een waarneemuur in het rooster, zodat bij lesuitval een andere docent de les overneemt. Desondanks kan het voorkomen dat er geen docent beschikbaar is. In dat geval stimuleren wij de leerlingen om in een tussenuur huiswerk te maken of zelfstudie te doen. De informatie over o.a. roosterwijzigingen van de informatieschermen in de school is ook thuis te lezen in Magister.

Stage

Bij het Vakcollege is stage lopen een belangrijk onderdeel in de beroepsvoorbereiding. Door praktijkleren krijgen de leerlingen een goed beeld van hun toekomstige loopbaan. Het loopbaanorientatie traject (LOB) ondersteunt hierin. Leerlingen lopen per leerjaar twee weken stage in een bedrijf of instelling, passend bij de gekozen beroepsrichting. De school is vele convenanten en partnerships aangegaan om een goede kwaliteit van stage te bieden. Stage is een belangrijk onderdeel in de bovenbouw. Stagecoördinator is mw. Boogaard, e-mailadres bgd@isw.info.

LeerWerkTraject (LWT)

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (BL) BWI, PIE en Z&W kunnen tijdens het vierde leerjaar een LWT-programma volgen. Leerlingen komen hiervoor in aanmerking op bais van geschiktheid en houding. Tijdens dit LeerWerkTraject krijgen zij 18 lessen op school en brengen zij 12 lesuren per week door bij een stagebedrijf of -instelling.  Dit traject is ontstaan omdat sommige leerlingen gebaat zijn bij meer praktijk. Om zo de leerlingen de mogelijkheid te bieden het vmbo-diploma bl/LWT te halen. Daarmee zijn ze in het Middelbaar BeroepsOnderwijs (mbo) toelaatbaar op niveau 2 in de gekozen vakrichting. Het advies om te gaan deelnemen aan het LWT wordt opgesteld tijdens de selectievergadering in het derde leerjaar. De overstap naar het lwt gebeurt altijd in overleg en met instemming van de ouders.