Klachten en afspraken Pagina afdrukken

Bij wie kunt u terecht als u een klacht heeft, wat doet de vertrouwenspersoon en hoe kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. Klik op één van onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Contactpersoon Externe vertrouwenspersoon Klachtenregeling Klachtencommissie Vertrouwensinspecteur

Contactpersoon

Elke locatie beschikt over een mannelijke en een vrouwelijke contactpersoon bij wie ouders en leerlingen terecht kunnen met een klacht. Denk aan klachten over begeleiding, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van een leerling, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De contactpersoon geniet het vertrouwen van de mensen op de locatie. Hij zal in eerste instantie nagaan of ouders al geprobeerd hebben de problemen op te lossen met de betreffende persoon of met de directie. Overigens geldt altijd wel dat ouders de procedures, zoals die zijn vastgelegd in diverse regelingen (bijvoorbeeld leerlingenstatuut en examenreglement) op een correcte wijze moeten volgen.

Als school vinden we het van groot belang dat leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om hun verhaal te doen bij iemand die niet iets met de situatie te maken heeft. Zij kunnen altijd terecht bij de contactpersoon (vertrouwenspersoon). Het is voor leerlingen belangrijk om na het meemaken van bijvoorbeeld pestgedrag of agressie dit te kunnen bespreken. De realisatie dat het gedrag dat ze hebben meegemaakt niet normaal is en dat ze er niet alleen voor staan, is voor veel leerlingen al van groot belang. De contactpersoon kan de leerling(en) in kwestie een luisterend oor bieden en bijstaan. Ze kunnen samen opzoek gaan naar een gepast oplossing. Een vertrouwenspersoon is betrokken bij de vervolgstappen en zorgt ervoor dat de informatie vertrouwelijk blijft. 

Op het ISW Westland Vakcollege zijn de vertrouwenspersonen mw. Zwinkels ([email protected]) en dhr. Tesselaar ([email protected]).

Externe vertrouwenspersoon

In bepaalde situaties kan een beroep worden gedaan op een externe vertrouwenspersoon. Deze heeft geen arbeidsrelatie met onze scholengroep. Hij kan onderzoeken of de klacht op de juiste wijze is behandeld en of bemiddeling wenselijk of haalbaar is. Wanneer ouders besluiten de externe klachtencommissie in te schakelen, kan de vertrouwenspersoon ouders daarbij desgewenst begeleiden. Op de website van Lucas onderwijs is meer informatie te vinden.

Klachtenregeling

Onze school kent een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is een deel van het leerlingenstatuut. Hierin is de route vermeld met o.a. de rollen van zowel de contactpersoon als de vertrouwenspersoon vermeld. Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op www.lucasonderwijs.nl.

Klachtencommissie

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen die intern binnen de school en door Lucas Onderwijs niet opgelost kunnen worden, kunnen ouders terecht bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. Meer informatie vindt u op de website van deze stichting.

Stichting GCBO 
Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag
T (070) 386 16 97 (van 09.00 tot 16.30 uur)
E [email protected]
I  www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur

Voor klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik is een meld- en aangifteplicht bij wet geregeld. Als er een vermoeden is van een zedenmisdrijf op school, dan is Lucas Onderwijs verplicht contact op te nemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van het onderwijs. Voor het melden van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ouders contact opnemen met:

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
0900 - 111 31 11 (van 08.00 tot 17.00 uur)
www.onderwijsinspectie.nl