Gedrag en afspraken Pagina afdrukken

Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te zijn voor onze leerlingen en medewerkers. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Veiligheid Privacy Schoolafspraken Fotogebruik Leerlingenopvang Leerlingenstatuut Genotmiddelen Kledingvoorschriften Schoolterrein

Veiligheid

Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te zijn voor onze leerlingen en medewerkers. Daarom gelden op onze scholen verschillende regels. Wij mogen kleding, tassen en kluisjes controleren op verboden bezittingen. Leerlingen mogen geen wapens of voorwerpen die volgens de wet als wapen gelden, bezitten en/of gebruiken. In alle gevallen nemen wij het materiaal in beslag en lichten de politie in. Verwijdering van school kan het gevolg zijn. Wij tolereren geen vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging en crimineel gedrag.

Ons veiligheidsbeleid bestaat uit twee onderdelen. Het sociale gedeelte met o.a. de gedragscodes en het gedeelte fysiek & arbo met daarin de ontruimingsoefeningen en klachtenregeling

Privacy

Op ISW wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. 

De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling-gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie. 

Op de website van Lucas onderwijs, www.lucasonderwijs.nl, is meer informatie te vinden.

 

Schoolafspraken

Op onze school hebben wij afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Deze afspraken zijn gebaseerd op respect voor elkaar en de omgeving. Wij hebben ze opgenomen in het Schoolafsprakenboekje. Aan het begin van het schooljaar deelt de coach/mentor het boekje 'Ik, de leerling' aan zijn leerlingen uit en bespreekt het met hen. Het doel van en het maken van afspraken is, dat iedereen voldoende ruimte krijgt voor zijn persoonlijke ontplooiing in een veilige omgeving. 

Fotogebruik

Gedurende het schooljaar geeft ISW opdracht om foto’s en filmmateriaal te maken in en rond de school. Dit maken wij altijd vooraf bekend bij de leerlingen. Geen enkele gepubliceerde foto van ISW mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Aan het begin van het schooljaar vragen wij via Magister toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal in schriftelijke en online publicaties van ISW. Ouders en leerlingen vanaf 16 jaar kunnen deze toestemming intrekken. Dit kunt u op ieder gewenst moment doen door de toestemming in Magister aan te passen. Komt u er niet uit neemt u dan contact op met onze administratie.

Leerlingenopvang

Op school is een aparte ruimte waar leerlingen tot rust kunnen komen wanneer zij uit de les zijn verwijderd. Onder toezicht gaan zij daar aan het werk.

Leerlingenstatuut

ISW beschikt over een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen vermeld staan. Dit statuut is niet alleen van belang voor de leerlingen, maar ook voor andere geledingen die bij de opleiding betrokken zijn, zoals ouders, docenten en directie. De rechten van de ene geleding houden namelijk vaak plichten in voor een andere geleding. Hierin vindt u ook de procedures die gelden voor schorsing en verwijdering van leerlingen. Het leerlingenstatuut ligt ook ter inzage op alle locaties.

Genotmiddelen

Het is verboden om in en rond de school alcoholhoudende, verdovende, hallucinerende of stimulerende middelen te verhandelen, te bezitten of te gebruiken. Wanneer een leerling deze regel overtreedt, kunnen wij besluiten hem van school te sturen. Als het gaat om verhandelen, dan schakelen wij altijd de politie in.

Kledingvoorschriften

  1. Elke leerling heeft in principe de vrijheid zich te kleden zoals hij wil, zolang dat binnen de gangbare fatsoensnormen blijft. De directeur van de school beoordeelt of deze normen worden overschreden.
  2. Discriminerende teksten op, aan of passend bij de kleding zijn niet toegestaan. Ook aanstootgevende kleding is ongewenst.
  3. Het dragen van hoofdbedekking (petten e.d.) is niet toegestaan, met uitzondering van hoofddoek en andere hoofddeksels op grond van religie. In alle gevallen moet het gezicht volledig zichtbaar zijn.
  4. De school kan bepaalde kleding om veiligheidsredenen verplicht stellen.
  5. De school kan het dragen van bepaalde kleding, hoofdbedekking of sieraden om veiligheidsredenen verbieden. Dit geldt bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding, praktische vakken en bij activiteiten van praktische aard. De directeur van de school beoordeelt dit.

Schoolterrein

  1. Leerlingen dienen zich correct te gedragen, zowel onderling als tegenover personeel en medeburgers.
  2. Bij alle activiteiten in schoolverband, inclusief de dagelijkse gang naar school en weer naar huis, moeten leerlingen zich ervan bewust zijn dat hun gedrag ook verbonden is aan de naam van de school.
  3. Leerlingen bezorgen buurtbewoners geen overlast.
  4. Verblijf van leerlingen op het terrein van andere ISW-scholen is alleen toegestaan als daarvoor toestemming is gegeven door de directie.
  5. Leerlingen moeten de aanwijzingen van personeel altijd opvolgen.