Financiën Pagina afdrukken

Wat betaalt u bij ons op school aan ouderbijdrage, wat zijn de schoolkosten, hoe bestelt u de schoolboeken, wanneer krijgt u tegemoetkoming in de studiekosten en informatie over de collectieve scholierenongevallenverzekering. Klik op één van onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Ouderbijdrage WIS Collect Schoolkosten Extra schoolkosten - per sector/leerjaar Sportkleding Boeken Tegemoetkoming in de studiekosten Ongevallenverzekering Aansprakelijkheid Reisverzekering

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruikt de school voor leermiddelen en leerlingactiviteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij willen die bijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig hebben wij al jaren een van de laagste in de regio. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: in het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage € 60,- en € 23,- samen € 83,- per leerling. De volgende kosten worden daarmee gedekt:

 • extra leermiddelen ICT
 • vieringen
 • kosten ouder- en leerlingenraad
 • reproductiekosten
 • consumpties ouderavonden

De scholen brengen verder specifieke zaken in rekening, zoals de werkweken, materialen en excursies. 

Voor het innen van diverse betalingen, zoals de ouderbijdrage, kosten voor excursies en reizen, werken wij met het programma WIScollect. Het niet betalen van de ouderbijdrage en/of overige schoolkosten leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s door de school georganiseerd. De school kan echter wel besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende financiering voor is.  

Is de hoogte van de ouderbijdrage en/of overige schoolkosten voor u een groot bezwaar? De bezwaarprocedure is te vinden op www.isw.info (zoek op Ouderbijdrage).  

 

WIS Collect

Wij werken met het programma WIS Collect voor het innen van de diverse betalingen. Het betreft bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolkosten (o.a. kamp), (buitenschoolse) activiteitendag enz. Dit heeft de volgende voordelen;

 • beter overzicht van de jaarlijkse kosten per leerling;
 • separate betalingen van bepaalde in rekening gebracht kosten;
 • Naast overboeken behoort ook het betalen via IDeal tot de mogelijkheden.

Wat betekent dit voor u:

U heeft van ons een e-mail ontvangen met een link waarmee u kunt inloggen op een digitale omgeving. Hier ziet u vervolgens overzicht van de activiteiten van uw kind en de bijbehorende kosten. Bij nieuwe kosten volgt een email naar het adres zoals dit in Magister onder het ouder-1-account bekend is. Wij willen u daarom vragen om altijd uw juiste e-mailadres bekend te laten zijn bij de school (via westlandvakcollege@isw.info) of zelf uw e-mailadres aan te passen in Magister.

Het e-mailadres van het ouder-1-account wordt door school ook veelvuldig gebruikt om u over allerlei zaken te informeren en voor onze nieuwsbrief. Het is daarom van groot belang dat dit adres bij ons bekend is.

Schoolkosten

Op de website van de locaties staan de schoolkosten.

Extra schoolkosten - per sector/leerjaar

1e leerjaar

Volgt

3e leerjaar

De leerlingen van Techniek:

 • zijn verplicht tijdens de praktijklessen een overall te dragen. Dit is vanwege de veiligheid en om de kleiding te beschermen. De school zorgt aan het begin van het derde leerjaar voor de aanschaf ervan. De bedrijven waarmee wij een convenant hebben, nemen deze kosten (€ 30,00) voor hun rekening.
 • hebben een paar veiligheidschoenen nodig. Bedrijven stellen het dragen van veiligheidschoenen tijdens de stage (wettelijk) verplicht. De bedrijven waarmee wij een convenant hebben, nemen deze kosten (ong. € 30,00) voor hun rekening
BWI  
Gebruik locker (eenmalig € 7,50 nieuw slot en € 5,00 huur) € 12,50
Totaal € 12,50
PIE  
Gebruik locker (eenmalig € 7,50 nieuw slot en € 5,00 huur) € 12,50
 • 50% gereedschapset/veiligheidsbril* (50% gereedschap voor rekening convenant)
 • kosten overall 
 • veiligheidschoenen 
€ 45,00
Totaal € 57,50

* De leerlingen PIE moeten een eigen gereedschapset en veiligheidsbil aanschaffen. De school zorgt voor deze zaken aan het begin van het derde leerjaar. De verrekende kosten (€ 40,00 voor de gereedschapset en € 5,00 voor de bril) bedragen 50% van de totale kosten. Bij PIE nemen de bedrijven waarmee wij een convenant hebben de overige € 45,00 voor hun rekening. Brildragende leerlingen hebben een veiligheidsbril op sterkte nodig. Daarvan zijn de kosten veel hoger. Verrekening hiervan vindt achteraf plaats. Overweegt u een ander oplossing? Neem dan tijdig contact op met de betreffende teamleider.

E&O  
Gebruik locker (eenmalig € 7,50 nieuw slot en € 5,00 huur) € 12,50
Totaal € 12,50
Z&W  
Gebruik locker (eenmalig € 7,50 nieuw slot en € 5,00 huur) € 12,50
Eigen bijdrage bedrijfskleding* €  7,50
Totaal € 20,00

* De leerlingen van Z&W zijn verplicht om tijdens de praktijklessen bedrijfskleding te dragen.

4e leerjaar

Gebruik  locker (alleen huur) €  5,00
Activiteiten en Galafeest laatste schooldag € 45,00
Totaal € 50,00

4e leerjaar PIE - NIL-lasdiploma
De 4e jaars leerlingen die PIE doen kunnen zich opgeven voor het NIL-lasdiploma. Daaraan zijn kosten verbonden. Als dat voor uw kind geldt, dan laten we dat tijdig weten.

Sportkleding

Deelname aan de les lichamelijke opvoeding in elk leerjaar is alleen toegestaan in sportkleding die voldoet aan de volgende kledingvoorschriften:

 • Binnen L.O.: Blauw sport T-shirt ISW, korte sportbroek (boven kniehoogte) en zaalschoenen (geen afgevende (zwarte) zool)
 • Buiten L.O.: Blauw sport T-shirt ISW, korte sportbroek (boven kniehoogte) en geschikte sportschoenen. Trainingsjack / trui, trainingsbroek is toegestaan.

Het sportshirt kost € 12,- en is uit voorraad leverbaar en verkrijgbaar bij:

Sport 2000 Naaldwijk 
Rembrandtstraat 20a
2671 GD  Naaldwijk
Sport 2000 Rob v.d. Geest
Langestraat 233
2691 BG  's-Gravenzande
T (0174) 67 06 56T (0174) 41 28 67

Boeken

Alle leermiddelen die een leerling gedurende één schooljaar gebruikt, zijn gratis. De school betaalt de volgende lesmaterialen:

 • lesboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • de licentiekosten van digitaal leermateriaal

Wat is niet gratis?
Ouders betalen zelf de artikelen die leerlingen meerdere jaren gebruiken en/of de artikelen die meerdere gezinsleden gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn:

 • atlas
 • woordenboeken
 • agenda
 • de kosten van ICT-middelen (zoals een computer)
 • rekenmachines
 • sportkleding
 • gereedschap
 • schriften en multomap
 • pennen en dergelijke
 • divice Montessori

Leermiddelen
Iedere leerling moet tijdens de lessen de noodzakelijke schoolboeken en overige leermiddelen bij zich hebben.

Tegemoetkoming in de studiekosten

Ouders van studerende kinderen (vanaf 18 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Ouders kunnen deze voor het volgende leerjaar aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor inlichtingen of het aanvragen van brochures kunnen zij terecht bij:
Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl), (050) 599 77 55
Informatie over de studiekosten is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn het personeel en de leerlingen verzekerd tijdens schooluren en evenementen in schoolverband en ook gedurende het rechtstreeks van huis naar school reizen en omgekeerd. De verzekering is ook van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden of leerwerkovereenkomst en tijdens het rechtstreeks van huis naar de stageplaats reizen en omgekeerd. De leerlingen die op stage gaan, zijn hier dus meeverzekerd. Schade aan materiële zaken zoals brillen, beugels, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd. Voor genees- en tandheelkundige hulp geldt de verzekering alleen voor zover de kosten niet al ergens anders zijn verzekerd en tot een maximaal bedrag. Het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering valt niet onder de dekking van de ongevallenverzekering.

Aansprakelijkheid

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt de schade waar de school aansprakelijk voor is. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat:

 • De school en het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk zijn voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse evenementen en activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Denk bijvoorbeeld aan een bal tegen de bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt in beginsel niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dus niet door de school vergoed.
 • De school is in eerste instantie niet aansprakelijk voor schade die door onrechtmatig gedrag van leerlingen op school is veroorzaakt. Leerlingen of (indien zij jonger zijn dan 14 jaar) hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of –activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Reisverzekering

Voor de scholen die vallen onder Lucas Onderwijs, zoals ISW, is een reisverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt wereldwijd dekking voor reizen, kampen en excursies die door of onder toezicht van de school plaatsvinden. De verzekering biedt onder andere dekking voor:

 • Medische kosten
 • Extra kosten zoals kosten langer verblijf, extra terugreiskosten, overkomst familie
 • Bagage
 • Reisdocumenten

Het eigen risico is nu nihil.