Zorg voor de leerling Pagina afdrukken

Lees hier meer over zorgcoördinator, huiswerkbegeleiding, Remedial Teaching, dyslexie, schoolbelevingsvragenlijst, omgaan met verlies, onderzoek schoolarts/schoolverpleegkundige en trajectgroep. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Zorgcoördinator Huiswerkbegeleiding Remedial Teaching Dyslexie Schoolbelevingsvragenlijst Omgaan met verlies Onderzoek schoolarts / schoolverpleegkundige Vragen over opvoeden en opgroeien Passend Onderwijs Samenwerkingsverband VO Westland Trajectgroep FlexCollege Medische zorg Veiligheid

Zorgcoördinator

ISW Westland Vakcollege heeft een zorgcoördinator die actief de benodigde externe en interne zorg voor de leerlingen coördineert onder verantwoording van de locatiedirecteur. Leerlingen kunnen begeleiding krijgen met bijvoorbeeld zorg op een leergebied (bijv. dyslexie) of sociaal-emotioneel gebied. De zorgcoördinator gebruikt hiervoor het interne zorgteam (IZT) en het externe zorg advies team (ZAT). De zorgcoördinator is dhr. R.J. Vink, e-mailadres vnk@isw.info.

Wat doet het IZT?

In het IZT bespreken de teamleden leerlingen die vallen onder de didactische en pedagogische zorg. Uiteraard wordt dit in goed overleg met de ouders gedaan. Binnen het IZT zijn de taken van de zorgcoördinator:

  • Regelmatig contact te onderhouden met de docenten die deze zorg geven namelijk teamleiders, mentoren en vakdocenten;
  • Coördinatie en aansturing te verzorgen van didactische en pedagogische zorg.

Mocht een leerling meer zorg nodig hebben dan het interne zorgteam kan bieden, dan bespreekt de zorgcoördinator dit eerst met de ouders. Wij vragen uiteraard altijd eerst toestemming van de ouders.

Wat doet het ZAT?

In het ZAT spreken de interne en externe partijen periodiek met elkaar om ervoor te zorgen dat de geboden zorg zo goed mogelijk afgestemd is op de behoefte van de leerling.

Huiswerkbegeleiding

Wij bieden de mogelijkheid om voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Maatschappijkunde, Biologie, Economie en Nask1 huiswerkbegeleiding te volgen. Dit wordt uitgevoerd door Vakdocenten. Ook is er de mogelijkheid om bij de praktijkvakken ondersteuning te krijgen. De vakdocenten geven aan de mentor en de teamleider aan wanneer zij het inzetten van huiswerkbegeleiding nodig vinden. De coördinator huiswerkbegeleiding (HWB) is dhr. K.A. Otto, e-mailadres ott@isw.info.

Remedial Teaching

Wanneer huiswerkbegeleiding niet voldoende is kan Remedial Teaching ingezet worden op advies van de lesgevende docent. De Remedial Teacher (RT) kan in kleine groepen of 1-op-1 werken aan prestatieverbetering. De coördinator RT is dhr. K.A. Otto, e-mailadres ott@isw.info.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen specifieke faciliteiten tijdens overhoringen, toetsen en examens. Zo kunnen zij vergroot schrift, spellingfoutenreductie, auditieve ondersteuning en extra tijd krijgen. De coördinator dyslexie is mw. E.G.D. de Jong, e-mailadres jog@isw.info.

Schoolbelevingsvragenlijst

In het derde leerjaar vullen alle leerlingen een schoolbelevingsvragenlijst in. Wij gebruiken hiervoor de digitale Kompas testsuite van Dauwland. Als uit deze lijst blijkt dat de leerling faalangstig is bieden wij een training aan om de faalangst te reduceren. Voorafgaand vragen wij hiervoor uw toestemming. Faalangsttrainer is mw. C.P. Lum Chou, e-mailadres chu@isw.info.

Omgaan met verlies

Leerlingen die terechtkomen in een proces van verwerking van verlies (bijv. door overlijden of scheiding) kunnen daarvoor begeleiding krijgen. Twee docenten van onze school zijn getraind in het begeleiden van deze leerlingen. Begeleiders: mw. F.V.C. Molenaar en mw. E.P.H.M. Franssen.

Onderzoek schoolarts / schoolverpleegkundige

In het derde leerjaar vindt het wettelijk verplichte Jongeren Contactmoment plaats. Dit houdt in dat door alle leerlingen in het derde leerjaar onder verantwoordelijkheid van het bureau JGZ (Jeugdgezondheidszorg) een vragenlijst invullen, die te maken heeft met gezond welzijn. Op basis van de uitslagen kan de schoolverpleegkundige leerlingen uitnodigen voor een vervolggesprek. Ouders wordt hiervoor vooraf om toestemming gevraagd.

Vragen over opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over opvoeden of zoekt u informatie over uw opgroeiende kinderen of heeft u vragen of zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal KernTeam (SKT) van de gemeente Westland. Zij weten precies waar u moet zijn en verwijzen u eventueel door. Wanneer de school denkt dat het Sociaal KernTeam meerwaarde biedt, maken zij dit met u bespreekbaar. 

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit doen wij via het Samenwerkingsverband VO Westland.
I www.steunpuntpassendonderwijs.nl
I www.swv-westland.nl

Samenwerkingsverband VO Westland

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht met elkaar samen te werken. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgericht. In Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het SWV VO Westland (www.swv-westland.nl). Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit nabije regio’s die voortgezet speciaal onderwijs bieden en waar Westlandse leerlingen naar school gaan, ook aangesloten bij het SWV VO Westland.
Sinds de invoering van passend onderwijs is het verplicht om binnen het SWV gezamenlijk een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op de school waar de ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die de leerling nodig heeft (in het regulier of speciaal onderwijs). De school van aanmelding is ervoor verantwoordelijk dat de leerling op een passende plek terecht komt.

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, maar ook op de wensen van de ouders en de mogelijkheden van het personeel. Wanneer wij de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, kijken we welke school binnen het SWV dat wel kan. Daarbij maken we onderscheid tussen:

  • basisondersteuning (ondersteuning die iedere school minimaal aan zorg biedt);
  • extra ondersteuning (ondersteuning aan een specifieke doelgroep);
  • diepteondersteuning (ondersteuning die de mogelijkheden van het regulier onderwijs te boven gaat: het voortgezet speciaal onderwijs).

Uitgebreide informatie over het ondersteuningsaanbod van de bij SWV-aangesloten scholen, is te vinden op www.swv-westland.nl.

 Trajectgroep

De school beschikt over een Trajectgroep voor leerlingen die, om verschillende redenen, tijdelijk geen onderwijs in de klas kunnen volgen. Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor de Trajectgroep. Hier wordt een een programma aangeboden dat zoveel mogelijk afstemd is op het reguliere programma. De Trajectgroep heeft twee verschillende trajecten:

  • Start-Finisch groep, waar de leerlingen hun doelenkaart bespreken het eerste en het laatste uur
  • Reboundgroep, waar een leerling vier dagen in de week in een kleine groep een op maat gemaakt traject volgt

FlexCollege

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en die niet in aanmerking komen voor voortgezet speciaal onderwijs, zijn plaatsen beschikbaar bij het FlexCollege in Den Haag. Doel van plaatsing op het FlexCollege is terugkeer naar een kansrijk onderwijstraject. 

Medische zorg

Op het gebied van medische zorg hebben wij richtlijnen opgesteld om hier op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan

Pijnstillers

Wij mogen als school geen medicijnen verstrekken. Als uw kind pijnstilling of bijvoorbeeld reisziektemedicijnen (bij excursies) nodig heeft, moet u deze zelf meegeven.

Medicijngebruik op school

Gebruikt uw kind dagelijks medicijnen die door een arts voorgeschreven zijn kunnen wij als school hier ondersteuning bij bieden. In deze gevallen moet altijd het formulier 'verklaring toedienen medicijnen' ingevuld en ondertekend worden. Neemt contact op met de teamleider om de mogelijkheden te bespreken.

Medische handelingen

U bent als ouder te allen tijde verantwoordelijk voor de dagelijkse medische handeling die uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld prikken bij suikerziekte). Onze medewerkers hebben geen medische competenties en daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het verrichten van medische handelingen. Wel bent u verplicht de school te informeren over deze medische handeling. In geval van calamiteiten kunnen wij dan op de juiste wijze handelen.

Veiligheid

Wij proberen altijd de veiligheid van uw kind te garanderen. Om die reden mogen wij kleding, tassen en kluisjes controleren op verboden bezittingen. Wanneer wij ongewenst gedrag en of materialen aantreffen nemen wij gepaste maatregelen. Teven maken wij gebruik van videobewaking in en rondom het schoolgebouw.