Organisatie Pagina afdrukken

Lees hier meer over locatiedirecteur, teamleiders, sector Economie, sector Techniek, sector Zorg en Welzijn, Vmbo met lwoo, teams, klassenmentoren, mentoruur, contactpersonen, decaan, examensecretariaat, locatieraad, ouderraad en de leerlingenraad. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Contactgegevens diverse afdelingen Mentor Mentoruur Contactpersonen Decaan Examensecretariaat Locatieraad Ouderraad Leerlingenraad

Contactgegevens diverse afdelingen

 

 Locatiedirecteur

Mw. C. Menheer
School: (0174) 62 09 43
E-mail: mhr@isw.info 

 Teamleiders

Sector 

Economie 

Sector

Techniek

Dhr. A.C. Blansjaar Dhr. C.A. Mooijenkind
School: (0174) 62 09 43 School: (0174) 62 09 43
E-mail: bjr@isw.info E-mail: mkd@isw.info

 

Sector 

Zorg en Welzijn

Vmbo bl/lwoo/lwt

Mw. G. van Honk - Van Dijk Mw. E.P. van Reeven
School: (0174) 62 09 43 School: (0174) 62 09 43
E-mail: hnk@isw.info E-mail: rvn@isw.info

Teams 

Iedere sector heeft een een teamleider met daarnaast een team van docenten.  Voor onderwijskundige zaken neemt u contact op met de teamleiders.

Mentor

Elke klas heeft een mentor. De mentor is voor u en de leerling het eerste aanspreekpunt. De mentor heeft zeer regelmatig contact met de leerlingen, ouders en betrokken docenten. De mentor begeleidt de leerlingen gedurende de gehele bovenbouwperiode. Daarnaast overlegt de mentor wekelijk met de teamleider over zijn leerlingen. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden in Magister.

Mentoruur

In het rooster is voor alle derde klassen een mentoruur opgenomen. De mentor besteedt tijdens dit uur aandacht aan:

  • de voortgang van de leerlingen
  • huiswerkbegeleiding
  • schoolplanning

Met behulp van een methode werken we aan:

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • oriëntatie op loopbaan en beroep (LOB)

De mentor gaat per leerjaar een aantal keer persoonlijk in gesperk met de leerling. De leerling houdt zijn voortgang bij in het digitale portfolio.

Contactpersonen

Elke locatie beschikt over een mannelijke en een vrouwelijke contactpersoon bij wie u terecht kunt met een klacht. Denk aan klachten over begeleiding, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van een leerling, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De contactpersoon hoort eerst uw klacht aan en neemt vervolgens passende stappen. De contactpersonen op ISW Westland Vakcollege zijn dhr. K.A. Otto, e-mailadres otto@isw.info en mw. M.M.A. Zwinkels-Schaafsma, e-mailadres zks@isw.info.

Decaan

De decaan verzorgt in samenwerking met de mentoren de begeleiding van de leerlingen bij hun keuze van studie en beroep. Dit gebeurt in het kader van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Zij begeleidt hierin de mentoren en stimuleert de leerlingen, zodat ze in staat zijn een zelfstandige, verantwoorde keuze te maken. Zij licht de leerlingen en/of hun ouders voor, afgestemd op de keuzemomenten in de schoolloopbaan. Voor een persoonlijk gesprek kunt u een afspraak met haar maken. De decaan is mw. J.C. Zuilhof, e-mailadres zhf@isw.info.

Examensecretariaat

De secretaris van de examencommissie organiseert alle zaken rondom het SchoolExamen (SE) en het Centrale Examen (CE), zoals het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), de toetsdagen en de cijferverwerking. De examensecretaris is mw. G. van Honk-van Dijk, e-mailadres hnk@isw.info.

Locatieraad

ISW Westland Vakcollege heeft een locatieraad. In de locatieraad hebben zitting:

  • 4 personeelsleden
  • 2 vertegenwoordigers van de ouders
  • 2 vertegenwoordigers van de leerlingen

De locatieraad heeft medezeggenschap (recht van instemming en advies) over het locatiebeleid. De locatieraad overlegt met de locatiedirecteur. De voorzitter van de locatieraad is mw. M.M.A. Zwinkels-Schaafsma. U kunt contact opnemen met de voorzitter via zks@isw.info.

Ouderraad

Algemene informatie

De leden van de ouderraad zijn ouders van leerlingen. De Ouderraad vormt de schakel tussen de ouders en de school en behartigt de algemene belangen van de leerlingen en de ouders. De Ouderraad betrekt de ouders bij de opleiding en adviseert het management van de school.

Wie zitten er in de Ouderraad?

De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de school en is geïntegreerd in de Locatieraad. Het liefst wordt er een goede verdeling van ouders gemaakt uit de drie sectoren (Economie, Techniek en Zorg & Welzijn) en de twee leerjaren die ISW Westland Vakcollege heeft. Omdat daardoor jaarlijks de helft van het aantal ouderraadsleden afscheid neemt, wordt er ook jaarlijks gezocht naar nieuwe leden. 

Alle leden van de Ouderraad hebben zitting in de Locatieraad en één ouder is lid van de Medezeggenschapsraad. De Ouderraad heeft ook een sociale functie door aandacht te schenken aan leerlingen en leerkrachten die in bijzondere persoonlijke situaties verkeren door hetzij een plezierige hetzij een verdrietige gebeurtenis. Over de inhoud van het onderwijs en het beleid van de school wordt gesproken in de Locatieraad en de Medezeggenschapsraad. 

Wat doet de Ouderraad niet?

De Ouderraad is niet bedoeld voor het oplossen van individuele problemen. Voor individuele problemen is de mentor het eerste aanspreekpunt en ten tweede de teamleider. Wel kunt u de ouderraad om advies vragen en staat de ouderraad open voor meer algemene zorgen of suggesties van ouders.

Contact

U kunt contact opnemen met de Ouderraad via school: westlandvakcollege@isw.info.

Informatie

Interessante sites voor ouders: www.ouders.net en www.rijksoverheid.nl (telefoonnummer: 1400). Op deze sites wordt advies gegeven over goede communicatie tussen school en ouders. Op de site van de Rijksoverheid wordt informatie gegeven over onderwerpen zoals onderwijstijden, leerplicht, vakanties, onderwijsregelgeving, wettelijke verplichtingen en hoe een probleem het beste kan worden aangekaart op school.

Leerlingenraad

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt schoolzaken die de leerlingen aangaan. Deze leerlingenraad heeft een adviserende taak en geen beslissingsbevoegdheid.