Gedrag Pagina afdrukken

Lees hier meer over leerlingenstatuut, schoolafspraken en leerlingenopvang. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Schoolafspraken Leerlingenopvang Genotmiddelen Kledingvoorschriften Schoolterrein Leerlingenstatuut

Schoolafspraken

Op onze school hebben wij afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Deze afspraken zijn gebaseerd op respect voor elkaar en de omgeving. Wij hebben ze opgenomen in het Schoolafsprakenboekje. Aan het begin van het schooljaar deelt de klassenmentor dit boekje aan zijn leerlingen uit en bespreekt het met hen. Het doel van het stellen van regels en het maken van afspraken is, dat iedereen voldoende ruimte krijgt voor zijn persoonlijke ontplooiing in een veilige omgeving. 

Leerlingenopvang

Op school is een aparte ruimte waar leerlingen tot rust kunnen komen wanneer zij uit de les zijn verwijderd. Onder toezicht gaan zij daar aan het werk.

Genotmiddelen

Vanaf 1 januari 2020 zijn wij een rookvrije school. Dit houdt in dat er op het schoolterrein niet gerookt mag worden.

Daarnaast is het verboden om in en rond de school alcoholhoudende, verdovende, hallucinerende of stimulerende middelen te verhandelen, te bezitten of te gebruiken. Wanneer een leerling deze regel overtreedt, kunnen wij besluiten hem van school te sturen. Als het gaat om verhandelen, dan schakelen wij altijd de politie in. 

Kledingvoorschriften

  1. Elke leerling heeft in principe de vrijheid zich te kleden zoals hij wil, zolang dat binnen de gangbare fatsoensnormen blijft. De directeur van de school beoordeelt of deze normen worden overschreden.
  2. Discriminerende teksten op, aan of passend bij de kleding zijn niet toegestaan. Ook aanstootgevende kleding is ongewenst.
  3. Het dragen van hoofdbedekking (petten e.d.) is niet toegestaan, met uitzondering van hoofddoek en andere hoofddeksels op grond van religie. In alle gevallen moet het gezicht volledig zichtbaar zijn.
  4. De school kan bepaalde kleding om veiligheidsredenen verplicht stellen.
  5. De school kan het dragen van bepaalde kleding, hoofdbedekking of sieraden om veiligheidsredenen verbieden. Dit geldt bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding en bij activiteiten van praktische aard. De directeur van de school beoordeelt dit.

Schoolterrein

  1. Leerlingen dienen zich correct te gedragen, zowel onderling als tegenover personeel en medeburgers.
  2. Bij alle activiteiten in schoolverband, inclusief de dagelijkse gang naar school en weer naar huis, moeten leerlingen zich ervan bewust zijn dat hun gedrag ook verbonden is aan de naam van de school.
  3. Leerlingen bezorgen buurtbewoners geen overlast.
  4. Verblijf van leerlingen op het terrein van andere ISW-scholen is alleen toegestaan als daarvoor toestemming is gegeven door de directie.
  5. Leerlingen moeten de aanwijzingen van de directie altijd opvolgen.

Leerlingenstatuut

De school beschikt over een leerlingenstatuut, waarin de plichten en rechten van de leerlingen vermeld staan. Tevens staat in het leerlingenstatuut vermeld hoe te handelen indien er problemen gerezen zijn tussen leerlingen en school. Mede hierom is het leerlingenstatuut van belang voor alle geledingen binnen de opleiding. Het statuut is al in het eerste leerjaar uitgereikt aan de leerlingen; later instromende leerlingen ontvangen het statuut na plaatsing op het ISW.